Wady wymowy

Przyczyny wad wymowy

Problemy artykulacyjne u dzieci związane są z zakłóceniem jednej lub kilku funkcji rozwoju ogólnego. Dlatego niezbędna jest całościowa diagnoza rozwoju dziecka.

Do najczęstszych przyczyny wad wymowy należą:

 • zaburzenia rozwoju fizycznego (dużej i małej motoryki),

 • zwolnione tempo formowania się lateralizacji stronnej,

 • skrzyżowana, rzadziej lewostronna lateralizacja,

 • brak dominacji lewej półkuli dla funkcji mowy,

 • zaburzenia słuchu fonemowego,

 • zaburzenia spostrzegania (słuchowego, wzrokowego, kinestyczno – ruchowego),

 • zaburzenia procesu integracji bodźców,

 • zaburzenia uwagi,

 • brak stymulacji w najbliższym otoczeniu,

 • nieprawidłowa sytuacja socjolingwistyczna dziecka.

Również częstą przyczyną nieprawidłowej artykulacji jest zbyt długie korzystanie ze smoczka lub słomki, gdy dziecko zaczyna już mówić.

Powodem nieprawidłowej wymowy możne być sposób artykulacji rodziców. Zdarza się, że dzieci naśladując opiekunów zaczynają deformować te same głoski.

Do najczęściej diagnozowanych wad wymowy należą:

seplenienie:

 • nieprawidłowa realizacja głosek szeregu syczącego ( s, z, c, dz)
 • nieprawidłowa wymowa głosek szeregu szumiącego (sz, cz, ż/rz, )
 • nieprawidłowa wymowa głosek szeregu ciszącego (ś, ź, ć, )

rotacyzm:

 • wada wymowy, która polega na zaburzonej artykulacji głoski r.

Wpływ wady wymowy na rozwój dziecka

Wada wymowy w wieku szkolnym może spowodować następujące trudności w nauce u dziecka:

 • błędy gramatyczne,
 • trudności z zapamiętywaniem,
 • trudności w odróżnianiu podobnych głosek,
 • trudności w wydzielaniu sylab i głosek,
 • trudności w nauce czytania,
 • puszczanie, przestawianie liter;
 • trudności z pisownią spółgłosek miękkich i nosowych.

 

Kształtowanie się systemu językowego u dziecka

Od trzeciego do czwartego roku życia dziecko powinno prawidłowo realizować następujące głoski: m, n, p, b, t, d, f, w, l ,s, z, ś, ź, h, j, k, g, c, dz.

Między czwartym, a piątym rokiem życia pojawia się głoska sz oraz ż/rz, a następnie cz oraz .

Najpóźniej, bo po skończeniu pięciu lat kształtuje się prawidłowa wymowa głoski r.

Jeśli zauważasz u dziecka problemy artykulacyjne nie bagatelizuj ich. Skontaktuj się z logopedą w celu konsultacji. Im szybciej podejmie się decyzję o skierowaniu dziecko na terapię logopedyczną, tym większa szansa, że przyniesie ona pożądane efekty.

tutaj możesz umówić wizytę logopedyczną w naszym Centrum

Źródło:

J. Cieszyńska, Metody wywoływania głosek, Kraków 2012.

J. Cieszyńska – Rożek, Metody Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci, Kraków 2013.