POLISH LANGUAGE WORKSHOPS FOR BILINGUAL KIDS |

POLISH LANGUAGE WORKSHOPS FOR BILINGUAL KIDS

More than half the world’s population is now bilingual. Bilingualism or multilingualism is the phenomenon of speaking and understanding two or more languages.

Bilingual and multilingual children usually need more time to achieve fluency in two or more languages than their monolingual peers. Over time however, children from bilingual homes tend to bounce back and may even derive special advantages from growing up in a household where two or more languages are spoken. Parents who are unsure or have doubts about their child’s development should consult an expert and remember that language development is a complex process that takes time and some children will simply develop these skills at different rates.

Our workshops are dedicated to bilingual children who:

– have limited vocabulary in Polish,

– have difficulty reaching fluency in Polish,

– do not pronounce Polish sounds correctly due to transfer from other language,

– came to Poland from other countries and began education in Polish schools,

– have difficulties with reading, writing, orthography and grammar,

– have speech impediments,

– have problems with understanding spoken Polish,

– have speech development delays.

Exercises and activities are tailored to meet the needs of individual children. During workshops children will:

– improve pronunciation

– increase vocabulary

– become more confident in Polish language

Our classes are conducted by a Polish Speech Therapist who speaks English and German.

The Speech Therapist will help to define a problem and create an individualized therapy program after their first meeting.

 

JĘZYK POLSKI Z LOGOPEDĄ DLA DZIECI DWUJĘZYCZNYCH

W dzisiejszym świecie dzieci dwu- i wielojęzycznych jest coraz więcej – zarówno  w Polsce jak i w polskich rodzinach poza granicami kraju.

Wielojęzyczność oznacza umiejętność władania dwoma lub kilkoma językami w takim samym stopniu, jak osoba jednojęzyczna posługuje się swoim językiem ojczystym. Osiągnięcie płynności  w dwóch językach, podobnej do tej, którą mają jednojęzyczni rówieśnicy, zwykle zajmuje trochę dłużej, a zwłaszcza opanowanie umiejętności czytania i pisania.  Z tego względu bardzo ważne jest rozpoczęcie wczesnej stymulacji rozwoju mowy dziecka. Istnieje wiele naukowych dowodów na to, że niemowlęta i małe dzieci doskonale uczą się dwóch języków równolegle. Jednakże bardzo ważne jest wspieranie ich  w tym i stymulowanie rozwoju mowy.

Zajęcia są wskazane dla dzieci, które:
– mają mały zasób słownictwa w języku polskim,
-nie realizują głosek występujących w języku polskim adekwatnie do wieku (jeśli Twoje dziecko nie wymawia głosek: l, sz, ż, cz, dż, r  w wieku sześciu lat, powinno udać się do logopedy),
–  mają problem z płynną i swobodną mową,
–  nie wypowiadają polskich głosek prawidłowo ze względu na transfer dźwięków z innego języka,
– przyjechały z zagranicy lub wróciły do Polski i zaczynają naukę w polskich szkołach,
– mają problemy z czytaniem, pisaniem, ortografią, gramatyką (fleksja),
– należą do grupy dzieci z ryzyka dysleksji,
– mają wady wymowy z powodu nieprawidłowości anatomiczno-funkcjonalnych,
– nie mówią w ogóle (z różnych przyczyn),
– nie mówią po polsku mimo stosowanej konsekwentnej metody wychowania  w dwujęzyczności,
– mają problemy z rozumieniem języka polskiego,
-mają problem z czytanie, pisaniem, ortografią i gramatyką języka polskiego.

Podczas zajęć prowadzone są ćwiczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka.   Są to między innymi ćwiczenia:

–  usprawniające aparat artykulacyjny,
– rozwijające zasób słownictwa,
– korygujące wady wymowy,
– ogólnorozwojowe.

Język jest istotnym elementem naszego życia i prawidłowego funkcjonowania. Niezaspokojona potrzeba komunikacji powoduje poważne konsekwencje w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym. Bariery komunikacyjne obniżają samoocenę. Dlatego najważniejszym celem naszych zajęć jest nabycie pewności siebie podczas mówienia   w języku polskim. Dzięki terapii dziecko rozwinie kompetencje językowe w języku polskim, co przyczyni się do lepszego wiedzenia samego siebie na tle grupy rówieśniczej.

Zajęcia prowadzone są przez terapeutkę – logopedkę, która zna posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny, podczas którego logopeda określi rodzaj problemu oraz ustali plan terapii.