Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania

Zapraszamy dzieci  w wieku wczesnoszkolnym oraz dzieci przygotowujące się do I klasy na zajęcia prowadzone Metodą Krakowską.  Podczas zajęć stymulowane i usprawniane są funkcje psychomotoryczne, które biorą udział w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania.

W naszym Gabinecie łączymy terapię  logopedyczną z elementami terapii pedagogicznej prowadzoną zgodnie z elementami Metody Krakowskiej:

– wczesna nauka czytania Metodą Symultaniczno- Sekwencyjną- nauka czytania sylabami opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską,

– stymulowanie lewej półkuli mózgu, która opracowuje informacje sekwencyjnie (krok po kroku), dzięki czemu dostrzega różnice między fonemami, literami, kolejnością sylab w wyrazie i wyrazów w zdaniu. Dodatkowo lewa półkula mózgu odpowiedzialna jest za umiejętność czytania ze zrozumieniem

– ćwiczenia sekwencji w sferze wzrokowej, słuchowej i ruchowej, dzięki którym stymulowane są mechanizmy językowe, odpowiadające za powtarzanie i sekwencję dźwięków i liter w wyrazie

– ćwiczenia kategoryzacji dzięki którym dziecko uczy się wykorzystywać różne elementy systemu językowego, potrzebne do budowania zdań gramatycznie poprawnych

– ćwiczenia pamięci w sferze wzrokowej, słuchowej i ruchowej, które umożliwiają dziecku zapamiętywanie elementów języka w odpowiedniej kolejności podczas pisania czy mówienia

– ćwiczenia grafopercepcji przygotowujące do nauki pisania

– nauka pisania

 

Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania została opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską. Nauka czytania sylabami skierowana jest zarówno do dzieci zdrowych w celu stymulacji ich rozwoju oraz do dzieci z zaburzeniami funkcjonalnymi. W odróżnieniu od innych metod, w metodzie prof. Cieszyńskiej dziecko uczy się czytać sylabami, ponieważ to one, a nie fonemy są podstawową jednostką percepcji słuchowej. Podczas wczesnej nauki czytania dzieci nie poznają nazw liter, ani nie dzielą wyrazów na głoski. Cały proces nauki czytania odbywa się zgodnie z sekwencją rozwoju mowy dzieci, które uczą się czytania samogłosek, sylab, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, a następnie wyrazów i zdań. Nauka każdego nowego elementu odbywa się w trzech etapach:

– powtarzanie – dziecko naśladuje terapeutę

– rozumienie – dziecko podaje, wskazuje odczytywane przez terapeutę samogłoski, sylaby

– nazywanie – dziecko samodzielnie czyta.

W Symultaniczno – Sekwencyjnej nauce czytania stosowane są wizualizacje (ruchy rąk lub obrazki pokazujące ułożenie ust), które tworzą w pamięci dziecka związek obrazu i ruchu z dźwiękiem, ułatwiając zapamiętywanie pojedynczych wyrażeń. Istotne jest także nadawanie znaczeń, które również przyczyniają się lepszego zapamiętywania sylab. Taka forma nauki korzystanie wpływa na artykulację dziecka, ponieważ kolejno poznaje głoski, które w  naturalny sposób może ćwiczyć.

 Zobaczcie jak w naszym gabinecie dzieci uczą się czytać.

Etap rozumienia samogłosek – dziecko podaje terapeucie samogłoski

Etap samodzielnego nazywania – dziecko samo czyta sylaby z paradygmatu FA, FO, FU….

Ćwiczenia czytania ze zrozumieniem – kategoryzacja na materiale  językowym